آسمون هفتم پدرم...

آینه ها دچار فراموشی اند و نام تو ورد کوچه خاموشی،امشب تکلیف پنجره بی چشم های باز تو روشن نیست!!!!!!

خرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
مهر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
9 پست